Riippumaton yritysjärjestelypalvelujen tarjoaja

CountOn Corporate Finance lyhyesti

CountOn Corporate Finance on vuonna 2016 perus­tettu riippu­maton suoma­lainen yritys- ja rahoi­tus­jär­jes­te­lyjen neuvo­nantaja. CountOnin tiimillä on laaja-alainen kokemus yritys-, pääoma­markkina- ja rahoi­tus­jär­jes­te­lyistä viimeisen 20 vuoden ajalta. Tarjoamme neuvon­an­to­pal­veluja yrityk­sille ja niiden omista­jille, pääoma­si­joit­ta­jille, muille insti­tu­tio­naa­li­sille sijoit­ta­jille, julki­selle sekto­rille sekä rahoit­ta­jille. Toimin­tamme kulma­kivinä ovat vahva sitou­tu­minen asiak­kaiden tavoit­teisiin sekä korkea­laa­tuiset, räätä­löidyt palvelut mahdol­listaen asiak­kaiden omistaja-arvon maksi­moinnin ja pitkä­ai­kaiset asiakas­suhteet.

Palvelut

Yrityskaupat ja -järjestelyt

  • Yritys­myynnit
  • Yrity­sostot
  • Yhdis­ty­miset ja jakau­tu­miset
  • Julkiset ostotar­joukset

Rahoitusjärjestelyt

  • Yritys­kauppaan liittyvä vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
  • Taseen uudel­leen­ra­hoitus
  • Oman pääoma­neh­toinen rahoitus ja private placement -järjes­telyt

Muu neuvonanto

  • Strate­ginen neuvonanto ja selvi­tykset omista­jille sekä halli­tuk­selle
  • Ostokoh­teiden kartoitus ja arviointi
  • Arvon­mää­ri­tykset

Tiimi

CountOnin tiimillä on laaja-alainen kokemus yritys-, pääomamarkkina- ja rahoitusjärjestelyistä viimeisen 20 vuoden ajalta.

Referenssit

Yhteystiedot

CountOn Corporate Finance

CountOn Oy
Aleksan­te­rinkatu 46 C, 5. krs.
FI-00100 Helsinki

M: +358–50-538 5806
E: etunimi.sukunimi@counton.fi

CountOn Corporate Finance

CountOn Corporate Finance

CountOn Oy
Aleksan­te­rinkatu 46 C, 5. Krs
FI-00100 Helsinki
M: +358–50-538 5806
Sähkö­posti: etunimi.sukunimi@counton.fi